Polisi Hawlfraint

Cymerir yn ganiataol bod pob llun a dderbynnir gan gyfranwyr ar gyfer Yr Oriel yn rhydd i’w ddefnyddio gan unrhyw berson arall sy’n dymuno ei godi o’r Oriel ar yr amod bod y cyfrannwr gwreiddiol yn cael ei gydnabod.

Os ydi’r cyfrannwr am gadw ei hawl ar y modd ac ar ba delerau y caiff y llun ei gyhoeddi, dylid nodi hynny yn y blwch “nodiadau ychwanegol” a bydd y llun yn ymddangos ar y wefan gyda’r geiriau “Dan Hawlfraint” ar ei draws. Yn yr achosion hynny disgwylir i'r sawl sydd am ddefnyddio’r llun gysylltu â’r cyfranwr drwy hysbysu rheolwyr y wefan (drwy glicio "Cyswllt").

Cyfrifoldeb y cyfrannwr yw sicrhau nad yw lluniau a gyfrennir eisoes o dan hawlfraint rhyw berson neu sefydliad arall.

Polisi dyddiedig 25 Rhag 2008