Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Llygaid y Dydd

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > TYWYDD Rhowch lun i fewn
Adnabod y cymylau 
Lluniau o wahanol gymylau
mathau o dywydd 
ee. storm ar y mor, mellt ayyb
Tywydd - Amaeth 
effaith tywydd ar amaeth
Tywydd - effaith ar blant 
plant yn chwarae yn yr eira neu'n ymochel rhag glaw
Tywydd - planhigion 
ymateb planhigion i dywydd
Tywydd - anifail 
ymateb anifeiliaid i dywydd
tywydd a bwyd 
llun a chapsiwn yn dangos effaith tywydd ar fwyd (ee cnydau da o afalau)
Tywydd - celf 
tywydd yn y celfi gweledol (ee. llun storm gan Kyffin Williams)
Tywydd - crefydd 
llun yn dangos cysylltiad rhwng crefydd a thywydd
Tywydd - cynefin 
lluniau yn dangos tywydd arferol neu anarferol mewn cynefin ee. llifogydd mewn caeau.
Tywydd - ecoleg 
lluniau yn dangos effaith ecolegol tywydd
Tywydd - enw lle 
ee. "Cilhaul"
Tywydd - Ffenoleg (y tymhorau) 
lluniau yn dangs y berthynas rhwng tywydd ac ymddangosiad y tymhorau
Tywydd - digwyddiadau arbennig 
ee. trychineb Dolgarrog, llifogydd Tywyn
Tywydd - gardd 
effaith tywydd ar yr ardd
newid hisawdd 
engreifftiau o effeithiau newid hinsawdd
Tywydd - hanes 
Hen luniau o ddigwyddiadau tywydd hanesyddol
meteorolegwyr 
meteorolegwyr cyffredin ac ysgolhaig

Dangos 1 - 18 o 325 Nesa
Llyn Ogwen
Llyn Ogwen
pibonwy
pibonwy
Dyffryn Clwyd
Dyffryn Clwyd
Afon Clwyd
Afon Clwyd
Eira Trefnant
Eira Trefnant
llanw isel
llanw isel
Tarth
Tarth
Mynydd Hiraethog
Mynydd Hiraethog
Niwl ar Fynydd Hiraethog
Niwl ar Fynydd Hiraethog
Cymylau yn clirio
Cymylau yn clirio
Cymylau trawiadol
Cymylau trawiadol
Machlud haul
Machlud haul
Coel Tywydd
Coel Tywydd
Y Da a'r Drwg?
Y Da a'r Drwg?
Clirio Eira Canada
Clirio Eira Canada
patrwm rhew
patrwm rhew
Glaw Llanfaglan 2015 a 2016
Glaw Llanfaglan 2015 a 2016
rhew mor
rhew mor


Powered by Comdev Photo Gallery