Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Creyr a lledan fwd

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD > Tywydd - digwyddiadau arbennig Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 33 o 227 Blaenorol    Nesa

Llifogydd Llanllyfni
Llifogydd Llanllyfni 

Dyddiad cyhoeddi : 06-06-2015

Hits : 727

Dyma rai o'r sylwadau a'r linc:Nicola Taylor Rwyf yn cofio nain yn son am y difrod ar ol y digwyddiad yma. https://www.facebook.com/groups/Llannllyfni/?fref=nf

John Love Nos Sul y trydydd ar hugain a bore Llun y pedwerydd ar hugain o Fehefin 1935, bu storm ddychrynllyd o fellt a tharanau a glaw yn Nyffryn Nantlle a'r cylch. Ysgubwyd pontydd ymaith a chaewyd ffyrdd gan faint ac erchyll...Gweld Mwy

John Love Gwnaed llawer o ddifrod ger Bryncir, lle'r ysgubwyd ymaith bedair pont, maluriwyd y ffyrdd, a thanseiliwyd y ffordd haearn rhwng Bryncir a Phantglas. Chwalodd y lli yr argae o dan y rheilffordd, a bu'n rhaid galw mintai ...Gweld Mwy
9 awr · Hoffi · 1
John Love Cwmwl dorrodd ar y Graig Goch uwchben Llyn Cwm Dulyn, a'r llyn fel llyn o lefrith yn trochioni'n glaerwyn. Daeth y dyfroedd lawr afon Esther am Bont Lloc yn genlli arswydus gan gludo meini enfawr i'w canlyn a dymchwely...Gweld Mwy

John Love Rhuthrodd y dŵr ymlaen trwy ganol Ty Mwd a oedd ychydig yn is i lawr, a lle trigai tad Richard Williams, yn hen ŵr tros ei bedwar ugain oed. Aeth Richard Williams i geisio achub ei dad; torrodd ffenestr yn y cefn i fynd i mewn a chael ei hunan mewn dŵr at ei wddf. Cafodd afael ar yr hen ŵr a'i godi ar ei gefn, ond pan gyrhaeddodd y drws caewyd hwnnw gan nerth y dŵr nes taro Richard Williams a thorri ei fraich. Er hynny, gyda help, llwyddodd i gael ei dad i ddiddosrwydd.

John Love Tri o fechgyn a achubodd lawer o bobl oedd Iorwerth a Harold Jones, Tir Bach, ac Owen Roberts, Ty'n Pwll, ac am eu dewrder cafodd y tri fedalau a gyflwynwyd iddynt yn y Plaza ym Mhen-y-groes. Hyrddiwyd meini mawrion i lawr yr afon i gyfeiriad Pont-crychddwr, meini sydd yno i'w gweld heddiw o'r bont i fyny. Daliodd Pont-crychddwr y rhuthr yn gadarn, ond cwympodd yr hen bont Rufeinig ychydig yn is i lawr; ar yr hen ffordd yr oedd y bont yma, y ffordd sy'n fforchio i'r dde wrth ymyl mynwent Gorffwysfa, Llanllyfni, wrth i chwi drafaelio o Gaernarfon i Borthmadog. Parha'r hen ffordd yma hyd Efail y Berth, croesi'r ffordd ac heibio'r fan lle safai'r hen Dyrpaig, cyn mynd i fyny trwy bentref Nazareth, heibio mynwent Tai-duon, ac ymlaen drwy Garndolbenmaen. Pont bren gul sydd dros yr afon Crychddwr heddiw yn lle'r hen bont a adeiladwyd, yn ôl traddodiad, gan y Rhufeiniaid tua'r ail neu'r drydedd ganrif o oed Crist, neu'n gynt na hynny hwyrach.

Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams drwy law John Love

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Facebook John Love >> Ifor Williams
Dyddiad : 06-06-2015

• John Love Ar y chwith wrth fynd ymlaen i gyfeiriad Dolgau, ychydig lathenni oddi wrth bont hir y rheilffordd, yr oedd pont arall i fynd i dair fferm - Coedcae, Coedcae Bach a Choedcae Newydd. Maluriwyd y bont yma hefyd, a gwaetha'r modd, er mor hwylus oedd i Goedcae a Choedcae Bach, ni chafodd ei hail godi fyth. Mae yno ryw fath o bont bren gul, ddigon simsan i groesi ar droed. Mae ffordd yn arwain i Goedcae Newydd o'r hen ffordd Rufeinig, ond nid oes hawl i'r ddau Goedcae arall ei defnydd
14 awr • Hoffi • 1

• John Love Ysgubodd y cenlli'r ffordd o'i blaen, nes cyrraedd giat Cae-du Isaf, lle diflannodd y ffordd yn llwyr, a gadael afon, o glawdd i glawdd. Gwnaed cryn ddifrod yn Lon Ddwr, Llanllyfni, sydd yn troi yng ngwaelod y pentref ger rhesdai Glan Aber, am Dan'rallt, gan adael dŵr a cherrig yn unig, o glawdd i glawdd.

• John Love Yn rhuthr mawr Afon Llyfnwy maluriwyd Pont y Cim ger Brynaerau, hynny yw y darn newydd ohoni. Rhestrwyd y bont hon fel cofadail hynafol. Mae lle i feddwl fod gwirionedd yn yr hanes canlynol am Bont y Cim. Ar noson dymhestlog yng ngaeaf 1612, pan oedd y glaw yn pistyllio, a'r cornentydd hyd lechweddau'r mynyddoedd yn chwyddo'r afon Llyfnwy dros ei glannau, mentrodd mab Elernion, Llanaelhaearn, gadw'r oed a'i gariadferch yn Eithinog Wen. Rhaid oedd iddo groesi'r afon, lle saif Pont y Cim heddiw, ond oherwydd nerth a ffyrnigrwydd y dyfroedd collodd y march ei draed a boddodd y ddau yn nyfroedd y Llyfnwy.

• John Love I goffau'r amgylchiad cyfrannodd merch Eithinog Wen ugain punt tuag at godi pont yn yr union le y boddodd ei chariad. Yn ôl ei dymuniad rhoddwyd yr arysgrif yma ar ganllaw'r bont: "Catring Bwkle hath given twenty Poundes

• John Love Dyfyniad o'r Llyfr "O Ben Llŷn I Lle bu Lleu" (1985) Cyngor Gwasg GwyneddYchwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery