Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Cwmwl neu Cwlwm

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Bywyd Cefn Gwlad Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 299 o 439 Blaenorol    Nesa

Ffynnon Sant Tudno
Ffynnon Sant Tudno 

Dyddiad cyhoeddi : 22-01-2012

Hits : 865

Mae'r ffynnon wedi ei lleoli ar y Gogarth Fawr, Llandudno i'r dwyrain o Eglwys Sant Tudno ac yn anffodus, mae ar dir preifat.
Cyfrannwyd y llun gan Gareth Pritchard


Yn ôl ym 1997 ‘roedd Eirlys Gruffydd o Gymdeithas Ffynhonnau Cymru yn awyddus i gael gweld Ffynnon Sant Tudno ar y Gogarth Fawr, Llandudno. Cafodd ganiatâd i ymweld â'r ffynnon yng nghwmni Helen Jowett, Warden Parc Gwledig y Gogarth a Tom Parry. Dyma ysgrifennodd Eirlys Gruffydd bryd hynny. “Yn ôl y wybodaeth ddogfennol oedd gennym roedd y ffynnon ganllath o'r eglwys i'r de-ddwyrain. Yma mae'r tir yn serth a thyfiant trwchus o eithin a choed drain yn gorchuddio'r llechwedd. Credai Tom fod y ffynnon yn agos i'r eglwys ond wedi edrych yn y fan honno doedd dim golwg ohoni. Aeth Helen ymlaen ar hyd ochr y llethr ymhellach oddi wrth yr eglwys. Yn sydyn, gwaeddodd, 'Mae pwll o ddŵr fan hyn' Beth oedd yno ond dŵr budr mewn cafn o frics modern. Rhywbeth wedi ei adeiladu i wartheg gael yfed ohono oedd hwn! Roedd perchennog y tir, Mr John Jones, wedi dweud wrthyf ei bod yn well gan ei wartheg yfed y dŵr o Ffynnon Tudno nag unrhyw ddŵr arall. Yn amlwg, roedd y dŵr yn llifo i'r cafn o'r graig ond roedd tyfiant yn gorchuddio pob man. Aeth Tom ati i glirio'r drain a'r mieri gyda'i gyllell boced ac yn raddol, daeth y ffynnon i'r golwg. Mae wedi ei hadeiladu mewn cilfach yn y graig, yn mesur tair troedfedd o hyd a dwy droedfedd a chwe modfedd o led. Gosodwyd carreg fawr, tua thair troedfedd o uchder dros y ffynnon. Mae'r dŵr oddeutu troedfedd o ddyfnder.? Yn 2008, ar Fehefin 5ed., sef Dydd Sant Tudno, trefnwyd pererindod at y ffynnon gan ddeg o eglwyswyr yr ardal. Er gwaetha’r glaw trwm, cynhaliwyd gwasanaeth byr wrth y ffynnon gan y Rheithor. Bendithiwyd y dr oedd â nifer o benbyliaid yn nofio’n braf ynddo! Marciwyd croes ar dalcen pob pererin gyda dr o’r ffynnon (heb y penbyliaid!) a thywalltwyd peth ohono i’w dwylo cwpanog. Pwy oedd Tudno? Mab Seithennyn ap Seidi, mab i un o Dywysogion Dyfed. Brawd i Gwynhoedl, Senewyr a Tudglyn. Yn ôl y chwedl, ‘roedd wedi dianc o Gantre’r Gwaelod pan foddwyd y lle ac wedi symud i Fynachdy Bangor is y Coed. Oddi yno symudodd i fyw mewn cell yn Ogof Llech ar y Gogarth. Yna, adeiladodd gell ger Ffynnon Tudno. HEDDIW Ar yr 11eg o Ionawr eleni (2012) aeth Tom Parry a minnau i chwilio am y ffynnon. Rhaid pwysleisio bod hon ar dir preifat, ond cafodd Tom ganiatad parod y ffermwr i ni ymweld. Er bod Ffynnon Tudno yn weddol agos at yr eglwys, rhaid oedd cerdded tipyn o ffordd ar hyd llwybr cyhoeddus i gyfeiriad Fferm Penmynydd, heibio Ffynnon Powell, cyn cyrraedd giat i dir y fferm, ac yna cerddedd yn ôl ar draws caeau. Cawsom ninnau, fel y rhai ym 1997, dipyn o drafferth i ddarganfod y ffynnon! Wrth lwc, ‘doedd yna ddim gwaith clirio y tro yma! Mae’r ffynnon yma’n bwysig yn ein hanes lleol, ac mae’n resyn nad oes ond ychydig iawn o bobl wedi gallu ei gweld.
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Gareth
Dyddiad : 24-01-2012
Cyfeirnod map -SH77068378

Enw'r awdur : DB
Dyddiad : 22-01-2012
BETH AM DDECHRAU CASGLIAD O FFYNHONAU...MI AF ATI FORY NESA I DYNNU LLUN YR UN GER "PEN DWR OER" DRWS NESA. DB


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery