Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Pibydd Du

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Enw lle Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 3 o 38 Blaenorol    Nesa

Gorffwysfa
Gorffwysfa 

Dyddiad cyhoeddi : 08-01-2016

Hits : 560

Yr Orphwysfa

Chydig tros flwyddyn yn ôl fe adnewyddwyd yr hen hostel ym Mhen-y-Pas ar gost o 1.3 miliwn o bunnoedd ac fe’i hagorwyd yn swyddogol gan Alan Hinkes, y mynyddwr enwog (pam ei ddewis o?), yng nghwmni Caerwyn Roberts, Cadeirydd Parc Cenedlaethol Eryri ac Emyr Williams, y Prif Weithredwr.

Cafwyd cyfraniadau ariannol gan y Cynulliad, y Parc Cenedlaethol, Dwr Cymru a Chroeso Cymru i’r fenter ynghyd â chymynrodd Tony Drake, aelod o Gyngor yr YHA, a fu farw yn 2012.

Mae hen, hen hanes i’r lle – Thomas Pennant yn crybwyll yr enw Gorphwysfa yn 1773; adeiladwyd y ffordd newydd drwy’r bwlch yn 1830; yn 1843 roedd na dafarn fechan a bythynnod ar y safle; ailadeiladwyd y dafarn yn 1901 a theulu Owen Rawson Owen fu perchenogion y gwesty ers 1903; fe’i cauwyd yn 1967 a phrynwyd yr adeilad gan yr YHA ac agorwyd yr hostel yn 1971.

Ers yr ail-agoriad yn niwedd 2014, fe ailenwyd yr hostel yn “Mallory’s – Cafe & Bar – Caffi a Bar”. Gresyn o beth na fyddai’r YHA wedi gwneud ymdrech i ymgorffori hen enw’r gwesty gwreiddiol, Gorphwysfa, yn rhywle ar yr adeilad. Oni ddylai’r awdurdodau, a gyfrannodd mor hael, wedi mynnu fod enw Cymraeg ar yr hostel newydd? Enghraifft arall o hen enw wedi diflannu a chyfle arall wedi ei golli.

Dwi’n gwybod fod gan y mynyddwr enwog, George Mallory (un arall o griw Eton!), gysylltiadau a’r hen westy; arferai ddod yno’n aml tra’n fyfyriwr yng Nghaergrawnt, wedyn tra’n athro yn ysgol Charterhouse, ond pam roi ei enw o mor amlwg ar dalcen ac wrth ddrws ffrynt yr hostel newydd? Fe fyddai’n enw mwy addas ar westy neu gaffi crand yn ardal y Llynnoedd nag yma yng Nghymru.

Gan obeithio y bydd yr holl gyrff sy’n ceisio dylanwadu ar drydydd darlleniad y Mesur Treftadaeth fydd gerbon y Cynulliad ym mis Chwefror, yn medru dod a’r maen i’r wal trwy fynnu fod newid enwau yn dod dan reolaeth cynllunio.

Mae’n fy ngwylltio i’n gacwn bob tro yr af heibio‘r hen Orphwysfa a gweld yr enw ‘na … cywilydd arnom … ac am yr hofal newydd ’na ar gopa’r Wyddfa sy’n cael ei redeg gan estronwyr eraill … stori arall ydi honno!

Cyfrannwyd y llun gan Maldwyn Peris

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Ifor Williams
Dyddiad : 14-01-2016
Cysylltwch a'r Y.H.A i gwyno am hyn cofiwch esbonio'r ystyr Cymraeg. Fe gysylltodd cyn gymaint o bobl a pherchnogion Glynllifon ers yn y diwedd rhoddodd nhw'r gorau iddi.

T: 0800 0191700 / 01629 592700
F: 01629 592701
E: customerservices@yha.org.uk


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery