Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Gwas Neidr y De

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> ORIEL YR ANFARWOLION Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 16 o 33 Blaenorol    Nesa

Morgan Parry
Morgan Parry 

Dyddiad cyhoeddi : 27-01-2014

Hits : 2756

Morgan Parry
Teyrnged Angladd Ionawr 2014 gan DB

Dewisodd ei frwydrau a'u hymladd i'r pen
Pan glywish i gynta rai blynyddoedd yn ol bod yna rhyw Morgan Parry wedi cael ei benodi yn Gadeirydd Cyngor Cefn Gwlad, doedd yr enw ddim wedi taro i ddechrau. Morgan pwy? meddwn i? Mi gymerodd hi bythefnos i'r geiniog ddisgyn: 'O, Morgan NI?' Dydy 'hogia ni', hogia'r maes ddim i fod i gael eu dyrchafu i'r entrychion fel 'na. (Dwi'n prysuro i ddweud gyda llaw fy mod i'n defnyddio 'hogia' yn ystyr pobl Mon i gynnwys genethod hefyd).

Ia, un o 'hogia ni' oedd Morgan erioed, ac yn dymuno bod, hyd yn oed tra yn ei swyddi aruchel. Cofiaf cael row ganddo unwaith yn un o'r sioeau amaethyddol am fod yn ddieithr o rhyw wyrdroedig barchus ofn ei swydd efallai! Fel rheolwr Parc Glynllifon ddois i i'w adnabod gynta, wrth weithio ar gynllun rheolaeth gyda FFWAG (o barchus coffadwriaeth) yn yr '80au. Edmygais ei bendantrwydd wrth iddo wneud ei waith. Roedd y Morgan hwnnw yn daer yn erbyn hela llwynogod, ac fel y dywedodd ar y pryd yn ei ffordd ddiflewyn ar dafod fydd yna 'run helfa llwynogod ym Mharc Glynllifon tra bydda'i yma!

Nodais y cadernid hwn, ond ychydig a wyddwn ar y pryd beth oedd ei gynlluniau go iawn. Cefais syniad er hynny o'i weledigaeth bersonol pan soniodd am ei swydd fel rhywbeth i gychwyn ac i orffen ac i symud ymlaen ohono. Prosiect 'dechrau a gorffen' oedd Parc Glynllifon iddo. O gofio hynny, ni ddylasai gweddill ei yrfa fod yn annisgwyl i mi Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru (cymreigiodd y sefydliad hwnnw yn llwyr), sefydlydd Swyddfa Cymru o Gronfa Bywyd Gwyllt y Byd (nid oedd honno yn bod cynt), Cadeirydd y Cyngor Cefn Gwlad - mae ffrwyth ei waith yn y fan honno yn dal i aeddfedu ar ffurf y corff newydd Cyfoeth Naturiol Cymru. Wrth gymryd y cam hwnnw bu'n rhaid diddymu ei swydd ei hun ac i bob pwrpas a rhoi ei hun ar y clwt. Amser a ddengys pa mor effeithiol fydd y corff hwnnw yn y pendraw ond gyda sl a chydweithrediad staff y tri hen gorff y Comisiwn Coedwigaeth, y Cyngor Cefn Gwlad ac Asiantaeth yr Amgylchedd - ar bob lefel, hyderwn y caiff gweledigaeth Morgan ei gwireddu y tro hwn hefyd. O dan y corff newydd mae gofal am yr amgylchedd a'i fywyd gwyllt yn dyfod i oed job done, job done, job done!

O'r glaslanc bochgoch yn tarannu yn erbyn hela llwynogod i'r gwleidydd craff oedd 'r gallu i ddewis ei frwydrau a'u hymladd i'r pen, byddai gan y Morgan diymhongar gryn embaras i wybod ei fod yn fentor cudd i mi yn y blynyddoedd diwethaf. Pan dynnais rai o'm cymdogion i'm mhen pan fum i'n ddigon huf i beidio a gwrthwynebu creu storfa bwmp ar fynydd Cefn Du, Waunfawr, at Morgan y trois am arweiniad ac am gadarnhad o'm safbwynt. Yng ngwyneb anwybodaeth a difrawder affwysol y cyhoedd tuag at rl Dyn yn y broses o Newid Hinsawdd, at Morgan roeddwn i'n troi pan yn digalonni. O flaen y rhai sydd yn taeru mai Saesneg yw iaith gwyddoniaeth, gan Morgan y cefais ysbrydoliaeth.

Pan siaredais i ag o ar y ffon dri diwrnod cyn ei farw, i gadarnhau trefniant a wnaethom dri mis ynghynt i ni, ddau hen begor fel yr oeddem, i gadw oed yn y flwyddyn newydd ar hyd ochrau'r Fenai, dyma ohirio'r achlysur i'r Pasg... 'os fyw ac iach'. Morgan y tro hwn oedd angen sicrwydd gennym ni. Yn ei wendid gofynnodd am gadarnhad bod ei waith o gadeirio ein Cynhadledd Ban-Geltaidd Dehongli Cynefin Datblygu Cymuned ym mis Tachwedd wedi plesio. Cytunodd i wneud y gwaith, ynghanol ei salwch, ar amrantiad. Ni allwn fod yno oherwydd salwch fy hun, ond yn ol pob son roedd Morgan fel arfer wedi rhagori.

Felly pwy ddaw i'r fei yn ei le? Mi ddaw rhywun yn sicr. Gallwn fentro enwau y funud hon pe bai raid. Pe na bai hynny'n bosib, a dim olynwyr ar y gorwel, byddai Morgan wedi gadael job ar ei hanner. A doedd y gair hanner ddim yng ngeirfa Morgan. Cofiwn Morgan fel y dymunai gael ei gofio, yn edrych ymlaen i'n dyfodol bregus gyda hyder.

Cyfrannwyd y llun gan DB


Obit Morgan yn y Guardian gan John Osmond? O dan 'Other Lives'? Dyma fo: http://www.theguardian.com/uk-news/2014/jan/15/morgan-parry-obituary
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery